Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

              О Б Я В Л Е Н И Е

 

            На основание Заповеди № 1058/25.07.2018 г.  и № 1059/25.07.2018 г.  на Кмета на Община Ловеч, на 13.08.2018 г. в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти с НТП: нива – частна общинска собственост за производство на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за срок от 5 (пет) стопански години /2018/2019 г., 2019/2020 г., 2020/2021 г., 2021/2022 г.,  2022/2023 г./, както следва:

            1. от 10:00 ч. – за поземлен имот с идентификатор 00028.149.4 с площ 1.465 дка, НТП: нива, в местността „Карачˮ по КККР на с. Абланица, община Ловеч, актуван с АЧОС № 54295/ 28.01.2015 година.

            Начална тръжна годишна наемна цена – 46,00 лв./дка или 67,39 лева за целия имот.

            Депозит за участие – 13,48 лева, който се заплаща в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” (ЦУИГ) или по сметка на Община Ловеч: IBAN: BG77FINV91503316736424, BIC FINVBGSF - Първа инвестиционна банка.

2. от 10:30 ч. – за поземлен имот с идентификатор 00028.149.7 с площ 0.819 дка, НТП: нива, в местността „Карачˮ по КККР на с. Абланица, община Ловеч, актуван с АЧОС № 54296/28.01.2015 година.

            Начална тръжна годишна наемна цена – 46,00 лв./дка или 37,67 лева за целия имот.

          Депозит за участие – 7,54 лева, който се заплаща в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” (ЦУИГ) или по сметка на Община Ловеч: IBAN: BG77FINV91503316736424, BIC FINVBGSF - Първа инвестиционна банка.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума за съответния имот, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Начин и срок на плащане – еднократно, при сключването на договора за първата стопанска година. През следващите 4 (четири) стопански години – към 01.10. преди започване на съответната стопанска година.

Право да кандидатстват имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители/стопани.

Цената на тръжната документация за всеки публичен търг е в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в общинската администрация.

Краен срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на 10.08.2018 година.

При явяване на публичния търг на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи, ще се проведе повторен публичен търг на 16.08.2018 г. в посочените в заповедите часове в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за повторен публичен търг е до 16:00 часа 15.08.2018 година.

Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден.

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжните документации, които се закупуват от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.