Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            На основание Заповед № 1276/14.09.2018 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 821/23.08.2018 г. на Общински съвет – Ловеч на 03.10.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на  поземлен имот с идентификатор 69523.315.24 с площ 142590 кв.м., НТП: нива, находящ се в местността „Ветрен”, актуван с АЧОС № 53630/04.03.2013  г., по КККР на с. Радювене, община Ловеч, при граници и съседи на имота: 69523.315.23, 69523.315.22, 69523.70.101, 69523.70.34, 69523.485.10, 69523.485.9, 69523.485.1 и 69523.315.60, за създаване и отглеждане на овощни насаждения – семкови, за срок от 25 (двадесет и пет) стопански години.

Начална тръжна цена за годишно арендно плащане:

- за първите 4 стопански години – 46,00 лв./дка или 6559,14 лева за целия имот.

- от петата до седмата стопанска година включително – 41,00 лв./дка или 5846,19 лева за целия имот. 

- за останалия период на плододаване до 25-та стопанска година включително - 61,00 лв./дка или 8697,99 лева за целия имот.       

Депозит за участие – 1312,00 лева, който се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” или по банкова сметка на Община Ловеч: IBAN: BG77FINV91503316736424, BIC: FINVBGSF - „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД – клон Ловеч.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

            Цена на тръжната документация 60,00 лева с вкл. ДДС.

  Право да кандидатстват имат физически лица и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители/стопани.

  Краен срок за закупуване на тръжни документи е до 16:00 часа на 02.10.2018 г. в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” (ЦУИГ).

  В случай, че на публичния търг се яви един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати с редовни документи, насрочвам повторен публичен търг на 05.10.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общината при същите условия.

  Краен срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг е до 16:00 часа на 04.10.2018 г. в касата на Община Ловеч.

  Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

  Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.