Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            На основание Заповед № 1062/27.07.2017 г. на Кмета на Община Ловеч, на 17.08.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 00299.66.19 с площ 9001 кв.м., НТП: овощна градина (ябълки), находящ се в местността „Тритменя”, актуван с АЧОС № 53646/04.04.2013 г. и АЧОС № 54216/26.05.2014 г. за поправка на АЧОС № 53646/04.04.2013 г., по КККР на с. Александрово, община Ловеч, при граници и съседи: 00299.66.9, 00299.66.7, 00299.66.5 и 00299.66.8 за отглеждане на съществуващи трайни насаждения (ябълки), при следните условия:

1. Начална годишна тръжна цена - 65,00 лв./дка или 585,07 (петстотин осемдесет и пет и 0,07) лева за целия имот.

2. Депозит за участие – 118,00 (сто и осемнадесет) лева.

3. Срок на ползване на имота - 10 (десет) стопански години.

4. Начин и условия на плащане – еднократно, при сключването на договора за първата стопанска година от договора. През следващите 9 (девет) стопански години – към 01.10. преди започване на стопанската година.

Право да кандидатстват имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са:

1.  регистрирани като земеделски производители/стопани;

2.  нямат парични задължения към Община Ловеч;

3. нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ; чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Ловеч и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ;

4. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

                Цената на тръжната документация е в размер на 60.00 (шестдесет) лева, с вкл. ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в общинската администрация.    

 Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на 16.08.2017 г. в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” ( ЦУИГ ).

При явяване на публичния търг на един кандидат или в случай, че не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи, насрочвам повторен публичен търг на 22.08.2017 г. от 10:00 ч. в заседателната зала при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за повторен публичен търг е до 16:00 часа на 21.08.2017 г. в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.