Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със заповед №1183/23.08.2017 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 11.09.2017 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот: Кафе-аперитив – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.966.1.13, намиращ се в сграда №1 (партерен етаж в ЖСК „Сердика”), разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.966 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, с площ 126 кв.м., находящ се на ул. „Търговска” №65, гр. Ловеч, актуван с АЧОС №54821/04.05.2017 година.

Начална тръжна месечна наемна цена: 625,00 (шестстотин двадесет и пет) лева без ДДС.

Депозит за участие: 300,00 (триста) лева.

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.                                                                                                                                                                           

Цената на тръжната документация е 36,00 (тридесет и шест) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 08.09.2017 г. в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите”.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 13.09.2017 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 12.09.2017 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 323 в сградата на Община Ловеч.