Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ З А ИМОТ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със заповед №З-383/01.03.2023 г. на кмета на Община Ловеч е отменена заповед №840/08.06.2018 г. на кмета на Община Ловеч за завземане на безстопанствен имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 43952.516.128 с площ от 167 кв. м., ведно с построената в него сграда с идентификатор 43952.516.128.1, със застроена площ от 41 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч,                                                                   съгласно скица №15-590563/29.11.2016 г. на СГКК-гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, кв. „Дръстене“, ул. „Мадара“ №12.

Заповедта е обявена в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на общинската администрация и на интернет страницата на Община Ловеч.

ВИЖ ЗАПОВЕД В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ.