Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИМОТИ

На основание Заповеди №№ З-1359/11.08.2023 г., З-1360/11.08.2023 г. и З-1361/11.08.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 915/28.06.2023 г. и 916/28.06.2023 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 04.09.2023 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.556.184 по плана на новообразуваните имоти на местност "Стратеш",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 715 (седемстотин и петнадесет) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви (орна земя); категория на имота: VI (шеста), актуван с АЧОС №56616/31.05.2023 г.

Начална тръжна цена 3 020,00 (три хиляди и двадесет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 320,00 (триста и двадесет) лева.

Публичен търг №2 от 14:00 часа - за продажба новообразуван имот с идентификатор 43952.558.2002 по плана на новообразуваните имоти на местност "Саръкая",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 870 (осемстотин и седемдесет) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: овощни насаждения (нетерасирани); категория на имота: IХ (девета), актуван с АЧОС № 56581/10.05.2023 г.

Начална тръжна цена 2 780,00 (две хиляди седемстотин и осемдесет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 278,00 (двеста седемдесет и осем) лева.

Публичен търг №3 от 14:30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.558.2003 по плана на новообразуваните имоти на местност "Саръкая",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 686 (шестотин осемдесет и шест) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: овощни насаждения (нетерасирани); категория на имота: IХ (девета), актуван с АЧОС № 56582/10.05.2023 г.

Начална тръжна цена 2 190,00 (две хиляди сто и деветдесет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 220,00 (двеста и двадесет) лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.    

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 01.09.2023 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 08.09.2023 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 07.09.2023 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.