Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р С

Община Ловеч обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“  за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“, с адрес: гр. Ловеч, ул. “Стефан Караджа“ № 24 – делегирана от държавата дейност на външен доставчик

Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

  • Предмет на възлагане:

  Изпълнителят – доставчик на социални услуги следва да извършва управлението и организацията на дейността на „Център за настаняване от семеен тип“  за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“, с адрес: гр. Ловеч, ул. “Стефан Караджа“ № 24 в съответствие с всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни нормативни документи.

  • Капацитет и местоположение на социалната услуга:

„Център за настаняване от семеен тип“  за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“ – гр. Ловеч е  с капацитет 8 места. Намира се на адрес: гр. Ловеч, ул. „Стефан Караджа“ № 24. Същият е специализирано оборудван и обзаведен в съответствие с нуждите на целевата група. Числеността на персонала се определя съгласно утвърдената Методика за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността.

  • Срок на предоставяне на социалната услуга:

            Договорът със спечелилия конкурса кандидат ще се сключи за пет години, считано от датата на сключване на договора за възлагане на управлението на социалните услуги.

  • Получаване на документи за участие:

            Документация за участие в конкурса кандидатите могат да изтеглят от интернет страницата на Община Ловеч http://www.lovech.bg меню „Актуално“, подменю „Обяви и съобщения“.

  • Краен срок и място на подаване на документите:

Предложенията се подават до 17.00 часа на 23.04.2020 г. в Център за услуги и информация на Община Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 22. Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик. При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ №, датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват в информационната система на община Ловеч, за което на вносителя на предложението се издава документ.

 

Подробна информация за условията и реда за участие, както и изискванията към кандидатите може да бъде получена на: интернет страницата на Община Ловеч: http://www.lovech.bg – меню „Актуално“, подменю „Обяви и съобщения“ и в Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в сградата на Община Ловеч: гр. Ловеч - 5500, ул. „Търговска“ № 22, ет. 3, ст. 312, и на тел: 068/688 389.