Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ИМОТИ ЮНИ

На основание Заповеди №№ З-885/15.06.2020 г., З-884/15.06.2020 г., З-883/15.06.2020 г., З-882/15.06.2020 г. и З-881/15.06.2020 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№113/28.05.2020 г., 114/28.05.2020 г., 111/28.05.2020 г., 112/28.05.2020 г. и 116/28.05.2020 г.     на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 08.07.2020 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 67324.250.331 по КККР на с. Сливек, oбщина Ловеч, с площ 523 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); с отреждане "За жилищно строителство".

 Начална тръжна цена 4 900,00 (четири хиляди и деветстотин) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 500,00 /петстотин/ лева.

Публичен търг №2 от 14.00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 67324.250.332 по КККР на с. Сливек, oбщ.Ловеч, с площ 589 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); с отреждане "За жилищно строителство".

Начална тръжна цена 5 400,00 (пет хиляди и четиристотин) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 540,00 /петстотин и четиридесет/ лева.

Публичен търг №3 от 14.30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.523.491 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, с площ 1872 кв.м.; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви /орна земя/; категория на земята: IX /девета/.

Начална тръжна цена 5 858,00 /пет хиляди осемстотин петдесет и осем/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 600,00 /шестстотин/ лева.

        Публичен търг №4 от 15.00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.523.508 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, oбщ.Ловеч, с площ 526 кв.м.; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: лозови насаждения (нетерасирани); категория на земята: IX (девета).

 Начална тръжна цена 1 740,00 /хиляда седемстотин и четиридесет/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 180,00 /сто и осемдесет/ лева.

Публичен търг №5 от 15.30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.297 по КККР на с. Горан, oбщина Ловеч, с площ 1 689 кв.м., адрес на поземления имот: с.Горан, ул.„Васил Петлешков“ №11, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); с отреждане "За жилищно строителство".

Начална тръжна цена 9 320,00 (девет хиляди триста и двадесет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 935,00 /деветстотин тридесет и пет/ лева.

       Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

       За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

         Право на участие имат юридически и физически лица.

         Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 07.07.2020 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 14.07.2020 г. в заседателната зала в сградата на общинската администрация, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 13.07.2020 г.

        Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

        Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

            За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.