Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ТЪРГ МПС

На основание Заповед № З-886/15.06.2020 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение №115/28.05.2020 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе на 08.07.2020 г. от 13:00 часа, публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторно превозно средство, частна общинска собственост - Товарен автомобил ,,УАЗ”-452 Д, с Д.К № ОВ 61-77 ВА, свидетелство за регистрация №006133992, рама №280737, двигател №24007189785 – бензинов и цвят маслено зелен.

Началната тръжна цена е 584,00 /петстотин осемдесет и четири/ лева без включен ДДС          и депозитна вноска за участие 60,00 /шестдесет/ лева.

       Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

       За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

         Право на участие имат юридически и физически лица.

         Цена на тръжната документация е 60,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.  Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 07.07.2020 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 14.07.2020 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 13.07.2020 г.

         Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

               Оглед на моторното превозно средство, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден. 

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

               За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.