Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

О Б Я В Л Е Н И Е за търг за имот в сградата на бившия Общински народен съвет

Със заповед №З-1739/08.10.2021 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 27.10.2021 г. от 14:30 ч. в „Барокова къща“, находяща се на ул. „Търговска“ №29, гр. Ловеч, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещениe с площ 20 кв. м, находящo се на I-ви етаж в сградата на бившия Общински народен съвет-Ловеч с идентификатор 43952.514.85.2 и прилежащи идеални части, съответстващи на 4,60 кв. м от общите части на сградата – коридор, находящ се на I-ви етаж в сграда с идентификатор 43952.514.85.2 и санитарен възел, находящ се в сграда с идентификатор 43952.514.85.1, разположени в поземлен имот с идентификатор 43952.514.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Мостова” №1, актуван с АЧОС №53272/25.01.2012 г., за извършване на търговска дейност с нехранителни стоки.

Начална тръжна месечна наемна цена: 120,00 (сто и двадесет) лева без ДДС.

Депозит за участие: 200,00 (двеста) лева.

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.                                                                                                                                        

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 26.10.2021 г. в касата, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на Община Ловеч.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг да се проведе на 01.11.2021 г. от 14:30 ч. в „Барокова къща“, находяща се на ул. „Търговска“ №29, гр. Ловеч, при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 29.10.2021 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 331 в сградата на Община Ловеч.