Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

О Б Я В Л Е Н И Е за ТЪРГ ЗА ЗХР "ГАЛЕРИЯ"

                                                                      О Б Щ И Н А  Л О В Е Ч

Със заповед №З-535/02.04.2021 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 21.04.2021 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: Заведение за хранене и развлечения „Галерия“ – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.515.42.1.2, в сграда №1, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 43952.515.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, находящ се на първи (полуприземен) етаж на сграда Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“-Ловеч, със застроена площ от 168 кв.м, в т.ч. зала за хранене от 70 кв. м и складови, кухненски, обслужващи и спомагателни помещения от 98 кв. м, брой нива на обекта: 1, при граници: ниво 1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.515.42.1.1, под обекта: няма, над обекта: 43952.515.42.1.3, стар идентификатор: няма, и преместваемо съоръжение (ограждащи елементи и навес – зала за непушачи) от 43 кв. м, разположено под южното еркерно наддаване на второто ниво на сградата към вътрешния двор, с адрес: ул. „Васил Левски“ №25, кв. „Вароша“, гр. Ловеч, актуван с АПОС №53391/21.06.2012 година.

Начална тръжна месечна наемна цена: 910,00 (деветстотин и десет) лева без ДДС.

Депозит за участие: 300,00 (триста) лева.

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.                                                                                                                                        

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 20.04.2021 г. в касата, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на Община Ловеч.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 23.04.2021 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 22.04.2021 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 331 в сградата на Община Ловеч.