Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

О Б Я В Л Е Н И Е за ВЛАДИНЯ

                            О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със заповед №З-954/25.06.2020 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 15.07.2020 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – водоем, съставляващ поземлен имот с идентификатор 11452.111.10, с площ 18 407 кв.м., в местност „Ливадето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владиня, община Ловеч, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, номер по предходен план: 117, при съседи: 11452.113.7, 11452.113.5, 11452.113.4, 11452.49.43, 11452.113.3, 11452.113.2, 11452.113.1, 11452.51.19 и 11452.111.6, актуван с АПОС №55834/28.02.2020 година.

Водоемът се отдава под наем при средногодишна водна площ 15 646  кв.м.

Водоемът да се ползва със следното предназначение: Извършване на дейностите аквакултури – риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, включително поддържане на дигите и прилежащите съоръжения в техническо изправно състояние и осъществяване на безопасната им експлоатация.

Начална тръжна годишна наемна цена: 567,00 (петстотин шестдесет и седем) лева без ДДС. Достигнатата на публичния търг годишна наемна цена се разпределя и се заплаща от наемателя по сключения договор за наем на дванадесет равни месечни наемни вноски.

Депозит за участие в публичния търг: 200,00 (двеста) лева.

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.                                                                                                                                                                          

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 14.07.2020 г. в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите”.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 17.07.2020 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 16.07.2020 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 331 в сградата на Община Ловеч.