Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот: Заведение за обществено хранене

            

Със заповед №599/26.04.2018 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 16.05.2018 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот: Заведение за обществено хранене – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.515.9.5.14, с площ 182 кв. м., състоящ се от: салон за посетители, кухня, гардероб, тоалетни, стълбище към сутерена и следните прилежащи части – фоайе, мазе с площ 77,60 кв. м., състоящо се от коридор, тоалетна и две складови помещения, намиращ се в сграда №5 (партерен етаж на жилищен блок „Вароша” – тяло „А”), разположена в поземлен имот с идентификатор с 43952.515.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, с предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, находящ се на пл. „Тодор Кирков” №5, вх. А. ет. 1, кв. „Вароша”, гр. Ловеч, актуван с АЧОС №54778/24.03.2017 г.

Начална тръжна месечна наемна цена: 900,00 (деветстотин) лева без ДДС.

Депозит за участие: 400,00 (четиристотин) лева.

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.                                                                                                                                                                           

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 15.05.2018 г. в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите”.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 18.05.2018 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 17.05.2018 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 323 в сградата на Община Ловеч.