Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № З-188/08.02.2019 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение №889/28.12.2018 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 27.02.2019 г. публични търгове с тайно наддаване за продажби на моторни превозни средства - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 10:00 часа - за продажба на Лек автомобил ,,Опел Вектра“ – 1,6 с ДК № ОВ 20-00 АН. Начална тръжна цена 452,00 /четиристотин петдесет и два/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 50,00 /петдесет/ лева

Публичен търг №2 от 10.30 часа - за продажба на Лек автомобил ,,Опел Агила“ – 1,0 с  ДК

№ ОВ 73-95 АМ. Начална тръжна цена 750,00 /седемстотин и петдесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 80,00 /осемдесет/ лева.

Публичен търг №3 от 11.00 часа - за продажба на Лек автомобил ,,Форд Ескорт“ – 1,8 Д – комби с ДК № ОВ 41-46 АМ. Начална тръжна цена 402,00 /четиристотин и два/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 45,00 /четиридесет и пет/ лева.

Публичен търг №4 от 11.30 часа - за продажба на Автобус ,,“Кесборер  Сетра“ – С 215УЛ с ДК № ОВ 12-84 АК. Начална тръжна цена 3600,00 /три хиляди и шестстотин/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 360,00 /триста и шестдесет/ лева.

Публичен търг №5 от 13.00 часа - за продажба на Товарен автомобил “ЗИЛ“ – 131 с ДК № ОВ 38-65 АТ. Начална тръжна цена 7 000,00 /седем хиляди/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 700,00 /седемстотин/ лева.

       Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

       За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

         Право на участие имат юридически и физически лица.

         Цена на тръжната документация е 60,00 лева с включен ДДС. За всяко моторно превозно средство се закупува и участва с отделна тръжна документация.

      Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 26.02.2019 г.

       В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 01.03.2019 г. в заседателната зала в сградата на общинската администрация, със същите часове  и при същите условия.

       Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 28.02.2019 г.

       Оглед на моторните превозни средства, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688226 или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.