Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № З-1301/03.09.2019 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №1058/25.07.2019 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 25.09.2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 67948.500.88 по КККР на с.Соколово, oбщ.Ловеч, одобрени със заповед РД-18-66/01.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК- гр.София, с площ 505 кв.м.,  адрес на поземления имот: с.Соколово, ул.„Никола Вапцаров“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, УПИ I от кв.25 по действащия подробен устройствен план на с.Соколово, общ. Ловеч, одобрен със Заповед № 255/23.07.1990 г., при съседи: 67948.500.377, 67948.500.87, 67948.500.389, 67948.500.333., съгласно АЧОС №55600/02.07.2019 г.и скица № 15-618345-09.07.2019 г., издадена от СГКК-гр. Ловеч.

Началната тръжна цена е 2600,00 /две хиляди и шестстотин/ лева без включен ДДС.

        Определям депозитна вноска за участие в размер на 260,00 /двеста и шестдесет/ лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметката на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

      За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

         Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

         Право на участие имат юридически и физически лица.        

         Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 24.09.2019 г.

        В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 30.09.2019 г. от 09:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация /малка зала/ при същите условия.

        Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 27.09.2019 г.       

        Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

                Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

                За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.