Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед № З-1300/03.09.2019 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №1059/25.07.2019 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 25.09.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 67948.500.87 по КККР на с.Соколово, oбщ.Ловеч, одобрени със заповед РД-18-66/01.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК- гр.София, с площ 501 кв.м., адрес на поземления имот: с.Соколово, ул.„Никола Вапцаров“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, УПИ VIII от кв.25 по действащия подробен устройствен план на с.Соколово, общ. Ловеч, одобрен със Заповед № 255/23.07.1990 г., при съседи: 67948.500.86, 67948.500.85, 67948.500.333, 67948.500.88, 67948.500.377, съгласно АЧОС №55599/02.07.2019 г. и скица № 15-618342-09.07.2019 г., издадена от СГКК-гр. Ловеч.

        Началната тръжна цена е 2580,00 /две хиляди петстотин и осемдесет/ лева без включен ДДС.

        Депозитна вноска за участие в размер на 258,00 /двеста петдесет и осем/ лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметката на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

      За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

         Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

         Право на участие имат юридически и физически лица.        

         Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 24.09.2019 г.

        В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 30.09.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

        Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 27.09.2019 г.       

         Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

                Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

                За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.