Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

 

                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

       На основание Заповед № З-1461/24.09.2019 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 1087/29.08.2019 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 15.10.2019 г. от 14:00 часа в стая 321 в сградата на Община Ловеч, публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.523.589 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец", гр. Ловеч, oбщ.Ловеч, одобрен със Заповед № 96 от 19.03.2003 г. на Областен управител на област Ловеч, с площ 904 /деветстотин и четири / кв.м., вид територия: селско стопанство, начин на трайно ползване: ниви /орна земя/, категория на земята: IX /девета/, при съседи: 43952.523.435, 43952.523.495, 43952.523.96, 43952.523.493, 43952.523.491, съгласно скица №04-90/20.03.2019 г., издадена от Община Ловеч и АЧОС № 55522/08.04.2019 г.

Началната тръжна цена е 2960,00 /две хиляди деветстотин и шестдесет/ лева без ДДС.

        Депозитната вноска за участие е в размер на 300,00 /триста/ лева, която се заплаща по сметката на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

         За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

         Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

         Право на участие имат юридически и физически лица.        

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 14.10.2019 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 18.10.2019 г. от 14:00 часа в стая 321 в сградата на Община Ловеч, при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 17.10.2019 г.

         Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

                Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

                За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.