Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание Заповед № З-1454/24.09.2019 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 1082/29.08.2019 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 15.10.2019 г. от 13:30 часа в стая 321 в сградата на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21823.262.444.1.2 – кафе-сладкарница и сервизни помещения със самостоятелен вход от изток, намиращ се на първи етаж в сграда с идентификатор 21823.262.444.1 – Читалище, попадаща в общински поземлен имот с идентификатор 21823.262.444 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дойренци, община Ловеч, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, със застроена площ от 111 кв.м.,  при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 21823.262.444.1.1, под обекта: няма, над обекта: няма, с адрес: ул. „Тодор Кирков“, с. Дойренци, община Ловеч, ведно с отстъпеното право на строеж, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда №15-642243/16.07.2019 г. на СГГК-Ловеч, актуван с АЧОС № 55696/18.09.2019 г.

Началната тръжна цена е 16 000 (шестнадесет хиляди) лева без включен ДДС.

        Депозитната вноска за участие е в размер на 1600,00 /хиляда и шестстотин/ лева, която се заплаща по сметката на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

         За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

         Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

         Право на участие имат юридически и физически лица.        

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 14.10.2019 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 18.10.2019 г. от 13:30 часа в стая 321 в сградата на Община Ловеч при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 17.10.2019 г.

         Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

                Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

                За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.