Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

                     О Б Я В Л Е Н И Е

            На основание Заповеди № З-1456/24.09.2019 г., № З-1457/24.09.2019 г., № З-1458/24.09.2019 г, № З-1459/24.09.2019 г. и № З-1460/24.09.2019 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 1083/29.08.2019 г. на Общински съвет – Ловеч, на 15.10.2019 г. в стая 321 в сградата на общинската администрация ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 (двадесет и пет) стопански години на земеделски земи – частна общинска собственост за създаване и отглеждане на овощни насаждения - семкови, костилкови, черупкови, както следва:

            от 09:30 часа за поземлен имот с идентификатор 69523.37.12, с площ 15455 кв.м., НТП: овощна градина, находящ се в местността „Кулата”, по кадастралната карта на с. Радювене, община Ловеч, актуван с АЧОС № 54262/03.11.2014 г., при граници и съседи: 69523.37.200, 69523.37.11, 69523.37.10, 69523.37.9, 69523.37.8, 69523.37.7, 69523.37.6, 69523.37.5, 69523.37.4, 69523.37.3 и 69523.37.217.

            Начална тръжна цена за годишно арендно плащане:

- за първите 4 стопански години – 46,00 лв./дка или 710,93 лева за целия имот.

- от петата до седмата стопанска година включително – 41,00 лв./дка или 633,66 лева за целия имот. 

            - за останалия период на плододаване до 25-та стопанска година включително - 61,00 лв./дка или 942,76 лева за целия имот.

            Депозит за участие – в размер на 300,00 лева.

            от 10:00 часа за поземлен имот с идентификатор 69523.37.55 с площ 1901 кв.м., НТП: овощна градина, находящ се в местността „Оджов рът”, по кадастралната карта на с. Радювене, община Ловеч, актуван с АЧОС № 54344/13.05.2015 г., при граници и съседи: 69523.37.202, 69523.37.64, 69523.37.160 и 69523.37.215.

            Начална тръжна цена за годишно арендно плащане:

- за първите 4 стопански години – 46,00 лв./дка или 87,45 лева за целия имот.

- от петата до седмата стопанска година включително – 41,00 лв./дка или 77,94 лева за целия имот. 

- за останалия период на плододаване до 25-та стопанска година включително - 61,00 лв./дка или 115,96 лева за целия имот.       

Депозит за участие – в размер на 50,00 лева.

            от 10:30 часа за поземлен имот с идентификатор 69523.37.62 с площ 72431 кв.м., НТП: овощна градина, находящ се в местността „Оджов рът”, по кадастралната карта на с. Радювене, община Ловеч, актуван с АЧОС № 54263/03.11.2014 г., при граници и съседи: 69523.37.159, 69523.37.153, 69523.37.202, 69523.37.64, 69523.37.145, 69523.37.65 и 69523.37.60.

Начална тръжна цена за годишно арендно плащане:

- за първите 4 стопански години – 46,00 лв./дка или 3331,83 лева за целия имот.

- от петата до седмата стопанска година включително – 41,00 лв./дка или 2969,67 лева за целия имот. 

- за останалия период на плододаване до 25-та стопанска година включително - 61,00 лв./дка или 4418,29 лева за целия имот.

Депозит за участие – в размер на 1100,00 лева.

            от 11:00 часа за поземлен имот с идентификатор 69523.37.64 с площ 209346 кв.м., НТП: овощна градина, находящ се в местността „Ветрен”, по кадастралната карта на с. Радювене, община Ловеч, актуван с АЧОС № 54258/03.11.2014 г., при граници и съседи: 69523.37.202, 69523.37.153, 69523.37.155, 69523.37.156, 69523.37.157, 69523.37.158, 69523.37.55, 69523.37.215, 69523.37.57, 69523.37.58, 69523.37.145 и 69523.37.62.

Начална тръжна цена за годишно арендно плащане:

- за първите 4 стопански години – 46,00 лв./дка или 9629,92 лева за целия имот.

- от петата до седмата стопанска година включително – 41,00 лв./дка или 8583,19 лева за целия имот. 

- за останалия период на плододаване до 25-та стопанска година включително - 61,00 лв./дка или 12770,11 лева за целия имот.       

Депозит за участие – в размер на 3100,00 лева.

            от 11:30 часа за поземлен имот с идентификатор 69523.37.161 с площ 11908 кв.м., НТП: овощна градина, находящ се в местността „Ветрен”, по кадастралната карта на с. Радювене, община Ловеч, актуван с АЧОС № 55288/12.11.2018 г., при граници и съседи: 69523.37.144, 69523.37.154, 69523.37.202, 69523.37.159, 69523.37.204 и 69523.37.141.

            Начална тръжна цена за годишно арендно плащане:

- за първите 4 стопански години – 46,00 лв./дка или 547,77 лева за целия имот.

- от петата до седмата стопанска година включително – 41,00 лв./дка или 488,23 лева за целия имот. 

- за останалия период на плододаване до 25-та стопанска година включително - 61,00 лв./дка или 726,39 лева за целия имот.       

Депозит за участие – в размер на 200,00 лева.

Размерът на депозита се внася за всеки имот поотделно и се заплаща на касата в ЦУИГ в сградата на Община Ловеч или по банкова сметка банкова сметка на Община Ловеч: IBAN: BG77FINV91503316736424, BIC: FINVBGSF - „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД – клон Ловеч.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

  Цената на тръжната документация е 60,00 лева с вкл. ДДС, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

  Право да кандидатстват имат физически лица и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители/стопани.

  Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит е до 16:00 часа на 14.10.2019 година.

  В случай, че на публичния търг се яви един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати с редовни документи за всеки отделен имот, ще се проведат повторни публични търгове на 18.10.2019 г. в определените по-горе часове в стая 321 в сградата на общинската администрация при същите условия.

  Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за повторен публичен търг е до 16:00 часа на 17.10.2019 година.

  Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

  Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.