Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповеди с №№ З-1673/25.10.2019 г., З-1674/25.10.2019 г. и З-1675/25.10.2019 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решения №№ 433/23.05.2017 г., 1100/26.09.2019 г. и 1103/26.09.2019 г. на Общински съвет - Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч на 14.11.2019 г. ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:

           14:00 часа – за новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1441 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе" гр. Ловеч, oбщ.Ловеч, одобрен със Заповед № 521 от 27.10.2010 г. на Областен управител на област Ловеч, с площ 278 (двеста седемдесет и осем) кв.м.,вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ЗСПЗЗ); категория на земята: VI /шеста/, при съседи: 43952.558.1196, 43952.558.894., съгласно скица № 04-345/02.09.2019 г. издадена от Община Ловеч и АЧОС №55656/09.09.2019 г.

Начална тръжна цена  960,00 /деветстотин и шестдесет/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 96,00 /деветдесет и шест/ лева.

14:30 часа – за новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1383 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр.Ловеч, oбщ.Ловеч, одобрен със заповед № 521 от 27.10.2010 г. на Областен управител на област Ловеч, с площ 458.00 /четиристотин петдесет и осем / кв.м., вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: параграф 4 /ниви/; категория на имота: VI, при съседи: 43952.558.602, 43952.558.1214, 43952.558.600, 43952.558.601, съгласно скица № 04-348/09.09.2019 г., издадена от Община Ловеч и АЧОС № 54827/05.05.2017 г.

Начална тръжна цена 1 946,50 /хиляда деветстотин четиридесет и шест и 0,50/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 195,00 /сто деветдесет и пет/ лева.

15:00 часа – за новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1382 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр.Ловеч, oбщ.Ловеч, одобрен със заповед № 521 от 27.10.2010 г. на Областен управител на област Ловеч, с площ 699.00 /шестстотин деветдесет и девет/ кв.м., вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: параграф 4 /ниви/; категория на имота: VI, при съседи: 43952.558.1214, 43952.558.602, 43952.558.601, 43952.558.1212, съгласно скица № 04-353/11.09.2019 г., издадена от Община Ловеч и АЧОС № 54826/05.05.2017 г.

Начална тръжна цена 2 970,75 /две хиляди деветстотин и седемдесет и 0,75/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 300,00 /триста/ лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

 За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

           Право на участие имат юридически и физически лица.

           Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в      публичните търгове е до 16:00 часа на 13.11.2019 г. в касата на Община Ловеч.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 19.11.2019 г. в заседателната зала в сградата на общинската администрация, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 18.11.2019 г. в касата на Община Ловеч.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търга работен ден.

                 Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжните документации, които се закупуват от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

                За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.