Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със заповед №З-186/30.01.2020 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 19.02.2020 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещениe с площ 24 кв.м., находящo се на II-ри етаж в сградата на бившия Общински народен съвет-Ловеч с идентификатор 43952.514.85.2 и прилежащи идеални части, съответстващи на 8 кв.м. от общите части на сградата – коридор, находящ се на IIи етаж в сграда с идентификатор 43952.514.85.2 и санитарен възел, находящ се в сграда с идентификатор 43952.514.85.1, разположени в поземлен имот с идентификатор 43952.514.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Мостова” №1, актуван с АЧОС №53272/25.01.2012 г., за административен офис.

Начална тръжна месечна наемна цена: 134,00 (сто тридесет и четири) лева без ДДС.

Депозит за участие: 100,00 (сто) лева.

Право на участие имат физически и юридически лица.                                                                                                                                       

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 18.02.2020 г. в касата, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите”в сградата на Община Ловеч.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 21.02.2020 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 20.02.2020 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 323 в сградата на Община Ловеч.