Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА ОБЕКТ НА ул. „Търговска“ №55, етаж 1

Със заповед №З-2137/02.12.2022 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 21.12.2022 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.33.4.45, намиращ се в сграда №4, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 43952.514.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, със застроена площ на самостоятелния обект 195 кв. м, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 43952.514.33.4.53 и 43952.514.33.4.52, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №55, етаж 1, актуван с АЧОС №56124/13.04.2021 г., за заведение за хранене и развлечения.

При необходимост промяна на предназначението и въвеждането на обекта в експлоатация е за сметка на наемателя, след писмено съгласие от Община Ловеч.

Начална тръжна месечна наемна цена: 732,00 (седемстотин тридесет и два) лева без ДДС.

Депозит за участие: 300,00 (триста) лева.

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 20.12.2022 г. в касата, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на Община Ловеч.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 23.12.2022 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 22.12.2022 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 331 в сградата на Община Ловеч.


Файлове:

Obyavlenie targ_ZHR.doc Obyavlenie targ_ZHR.doc