Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“

 

 

 

 

Началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“

 

 

На основание заповед № 1886/11.11.2016 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в Община Ловеч

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни

актове:

 • Степен на образование: висше - бакалавър
 • Професионална област: Социални, стопански и правни науки; Технически науки
 • Професионално направление: Икономика; Архитектура, строителство и геодезия
 • Професионален опит: 4 години или
 • Ранг: ІІІ младши;

 

 1. Област на дейност: 

Анализиране, планиране и организиране на разработването на стратегии, планове, програми, и проекти за постигане на общата визия и приоритети на общината. Стратегическо планиране и програмиране, изготвяне на проектопредложения и организиране и кандидатстване с проекти по програми, организиране на дейностите по публичност на проекти.

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word);
 1. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 480 лв.
 2. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест;
 • Интервю.
 1. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в

конкурса:

            7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна

степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул. ”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от деня следващ датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата за приемане на документи 15.11.2016 г.

            Крайна дата за приемане на документи 28.11.2016 г.

 9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.


Файлове:

ОБЯВА СПП.docx ОБЯВА СПП.docx