Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга: “Център за настаняване от семеен тип” за пълнолетни лица с деменция „Свети Иван Рилски“

 

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.18а, ал.3 и ал.9 от Закон за социално подпомагане, чл.37 и чл.38 от Правилника за Прилагане на Закон за социално подпомагане и Заповед № З - 357 от 05.03.2020 г. на Кмета на Община Ловеч

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за възлагане управлението на социалната услуга: “Център за настаняване от семеен тип” за пълнолетни лица с деменция „Свети Иван Рилски“ с адрес: гр. Ловеч, ул. “Стефан Караджа“ № 24 – делегирана от държавата дейност на външен доставчик

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. В конкурса могат да участват:

1.1. български физически лица, регистрирани търговци по Търговския закон и юридически лица;

1.2. физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство;

1.3. в конкурса могат да участват и обединения от лица (сключили партньорско споразумение), като водещата организация следва да отговаря на условията за участие и изискванията към кандидатите. В този случай изискуемите документи се подписват от водещата организация, а от партньорът само изрично посочените.

2. Кандидатите трябва да са вписани в регистър към Агенцията за социално подпомагане

3. В конкурса не могат да участват кандидати, които:

 • са обявени в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност /за търговци/;
 • се намират в ликвидация /за търговци/;
 • са лишени от право да упражняват търговска дейност /за търговци/;
 • имат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • председателя и членове на управителния орган са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, освен ако не са реабилитирани;
 • вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общностите, са обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения.

4. Всеки кандидат - управител и член на управителния орган на кандидата, е длъжен да обяви писмено на Община Ловеч промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса, чрез Декларация за допустимост /Приложение 3/ от конкурсната документация.

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Доставчици на социални услуги, вписани в регистър на АСП за предоставяне на услугата, обект на настоящия конкурс;
 • Доставчици на социални услуги, разполагащи с финансови средства за извършване на необходими текущи ремонти и осигуряване на допълнително оборудване  за изпълнение на дейностите, отговарящи на стандартите и критериите предвидени в ЗСП и ППЗСП;
 • Доставчици на социални услуги, разполагащи с кадрови капацитет, с професионален опит, съотносим към социалните услуги, обект на настоящия конкурс,  за оказване на методични и контролни функции на назначения щатен персонал и качествено управление на социалната услуга от резидентен тип  “Център за настаняване от семеен тип” за пълнолетни лица с деменция.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГР. ЛОВЕЧ, ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот.

Социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ е  делегирана държавна дейност, съгласно Решение на МС № 644/01.11.2019 г. за определяне на стандартите за делегирани от държавата дейности за 2020 г. Средствата за работните заплати и издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за делегирани от държавата дейности. За 2020 г. определеният държавен стандарт за издръжка е в размер на 14 520 лв.

„Център за настаняване от семеен тип“ за пълнолетни лица с деменция „Свети Иван Рилски“ – гр. Ловеч е  с капацитет 8 места. Намира се на адрес: гр. Ловеч, ул. „Стефан Караджа“ № 24. Същият е специализирано оборудван и обзаведен в съответствие с нуждите на целевата група. Числеността на персонала се определя съгласно утвърдената Методика за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-864 от 30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика.

Изпълнителят – доставчик на социални услуги следва да извършва управлението и организацията на дейността на „Център за настаняване от семеен тип“ за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“, в съответствие с всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни нормативни документи.

Изпълнителят – доставчик на социални услуги следва да извършва необходими текущи ремонти в помещенията на „Център за настаняване от семеен тип“ за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“ за своя сметка. Материалната база на ЦНСТПЛД трябва да бъде поддържана в едно с наличното и осигурено за сметка на изпълнителя допълнително оборудване, за да се осигури нормално функциониране на дейността в съответствие със стандартите и критериите, предвидени в ППЗСП.

Работодател на персонала на социалната услуга е нейният ръководител, съгласно чл.18а, ал.2 от ЗСП във връзка, с което изпълнителят – доставчик предприема необходимите мерки за изпълнение на трудово-правните разпоредби на Република България.

IV. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА:

1. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година издръжки за делегирани от държавата дейности.

2. Финансовото участие от страна на Община Ловеч се изразява в предоставянето на парични средства от общинския бюджет съобразно субсидия от републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжкa за делегираните държавни дейности по решение на Министерски съвет. Бюджетът за всяка следваща финансова година се определя в размер, определен със стандарти за издръжка на услугата „Център за настаняване от семеен тип“ за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“ за съответната финансова година. 

3. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора. Размерът на средствата от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. е в съответствие с капацитета на социалната услуга, а именно:

3.1. За „Център за настаняване от семеен тип“ за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“ с капацитет 8 места и утвърдения за 2020 година стандарт за издръжка в размер на 14 520 лева годишно за едно място.

4. Договорът със спечелилия конкурса кандидат ще се сключи за пет години, считано от датата на сключване на договора за възлагане на управление на социалната услуга. В случаите, когато кандидатстват съвместно партньорски организации, договорът се сключва с водещата организация, съгласно партньорското споразумение.

5. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на „Център за настаняване от семеен тип“ за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“ като делегирана държавна дейност, освобождава Община Ловеч от отговорност и прекратява договора с доставчика.

6. При сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“, ще се предостави на изпълнителя – доставчик на социални услуги материалната база, обзавеждане и оборудване, зачислени за функциониране на социалната услуга и съответната бюджетна субсидия за издръжка, от датата на сключване на договора до края на финансовата 2020 г., при условия, предвидени в договора.

V. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“, Община Ловеч / приложение 1/;

2. Формуляр за представяне на техническо и финансово предложение / приложение 2/;

3. Договор за обединение на лица/партньорство /ако е приложимо/. В договора трябва задължително да е посочена водещата организация, с която ще се сключи договор, в случай на спечелване на конкурса, целите на партньорството, правата и отговорностите на партньорите, срокът на действие на договора;

4. Заверени копия от съдебни решения за регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

5. Удостоверение за актуално състояние, с шестмесечен срок на валидност. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него. /Неприложимо за юридически лица, регистрирани в ТР/

6. Заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него; /Неприложимо за юридически лица, регистрирани в ТР/

7. Заверено копие от документ за вписване в регистъра към АСП за социални услуги;

8. Заверено копие от удостоверение за вписване от Агенция по вписвания, определени за осъществяване на дейност в обществена полза; /когато е приложимо/

9. Декларация за допустимост /приложение 3/, подписана от управителя, съответно от членовете на управителния орган на кандидата относно обстоятелствата, посочени в раздел I т. 3; В случай на обединение се предоставят от представляващите всеки един от участниците в него;

10. Списък с работния капацитет на кандидата  с посочена квалификация на кадрите в екипа му. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

11. Автобиография и декларация за ангажираност и лични данни /приложение 4/ на лицата по т.10,  които ще бъдат ангажирани с управлението и предоставяне на социалните услуги. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

12. Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност /само за търговци по смисъла на ТЗ/;

13. Заверено копие от данъчната регистрация /когато е приложимо/;

14. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за последните две години; В случай на обединение се предоставят от всички участници в него. Когато кандидата е новоучреден прилага и/други подходящи документи, които удостоверяват финансовият и икономическият му капацитет;

15. Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на данъчни задължения пред НАП;

б/ наличие/липса на задължения пред НОИ;

16. Доказателства за репутация на кандидата - Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него. Когато в случай, че кандидата е новоучреден се прилагат удостоверителни документи, че членове на организацията, притежават съотносим опит в предоставянето на социалните услуги и добра репутация, както и документи удостоверяващи възможността за предоставяне на услугите по най-добър начин, в съответствие с критериите и стандартите за предоставяне на социалните услуги за лица с увреждания.

 

VI. КРАЕН СРОК И МЯСТОТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

1.Предложенията се представят до 17.00 часа на 23.04.2020 г. в Център за услуги и информация на Община Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 22.

2.Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик.

3.При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ №, датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват в информационната система на община Ловеч, за което на вносителя на предложението се издава документ;

4.Предложения, подадени след крайния срок, не се разглеждат от Комисията. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

 

VII. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Провеждането на конкурса ще се реализира в два етапа:

 • Конкурсът се провежда от комисия назначена от Кмета на общината, с включен представител на АСП в два етапа: по документи и събеседване върху представена „Програма за предоставяне на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип” за пълнолетни лица с деменция “Свети Иван Рилски“, с адрес: гр. Ловеч, ул. “Стефан Караджа“ № 24
 • Максимално възможния брой точки при оценката е 100;
 • Кандидат, който не отговаря на изискванията, се отстранява от участие в конкурса;
 • Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване;
 • Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите:
 • Първи етап – Допускане на кандидатите по представените документи от комисия, назначена от възложителя; Комисията допуска за участие и оценява на първи етап само участници, които отговарят на изискванията и са представили всички необходими документи. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени писмено.
 • Втори етап - Одобрените кандидати ще бъдат поканени писмено за събеседване, проведено от комисия назначена от възложителя. Резултатите от събеседването се оценяват от 0 до 20 т.

VIII. НАЧИНЪТ НА ОЦЕНЯВАНЕ – КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА /МАКСИМАЛЕН СБОР – 100 ТОЧКИ/:

 • Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация – до 10 т.;
 • Оценка на предоставената от кандидата програма за развитие на социалните услуги - до 20 т.;
 • Оценка на бюджета - съответствие на предложения бюджет с планираните за изпълнение дейности - до 15 т.;
 • Кадрови капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – до 15 т.;
 • Съответствие на предоставената от кандидата програма за развитие на социалните услуги с Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016- 2020 г. - до 15 т.;
 • Финансова стабилност на кандидата и притежавани собствени или наети помещения за офиси, обзавеждане и техническо оборудване – до 5 т.;
 • Резултатите от събеседването - 0 до 20 т.;

IX. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА:

 • Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса в низходящ ред, съгласно получените точки;
 • Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметът на общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат;
 • Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й;
 • Крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса е 07.05.2020 г.;
 • Резултатите от конкурса се съобщават писмено на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта;
 • Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва договор с кандидата класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалната услуга.

 

X. ДРУГИ:

Конкурсната документация се състои от:

1. Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за   пълнолетни лица с деменция „Свети Иван Рилски“ с адрес: гр. Ловеч, ул. “Стефан Караджа“ № 24 /приложение 1/

2. Формуляр за представяне на техническо и финансово предложение /приложение 2/;

3. Декларация за допустимост на кандидата /приложение 3/;

4. Декларация за ангажираност и лични данни /приложение 4/;

5. Проект на договор за възлагане /приложение 5/

 

Подробна информация за условията и реда за участие, както и изискванията към кандидатите може да бъде получена и в Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“  в сградата на Община Ловеч: гр. Ловеч - 5500, ул. „Търговска“ № 22, ет. 3, ст. 312, и на тел: 068/688 389.