Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ за настаняване в общински социални жилища

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ на желаещи да бъдат картотекирани за настаняване в общински социални жилища

 

Общинското социално жилище е изградено по проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница, гр. Ловеч“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0003-C03/ 21.05.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

          В рамките на проекта е извършена цялостна реконструкция на сграда - общежитие в кв. Гозница, гр. Ловеч в социално жилище за настаняване на уязвими групи, разположена на адрес: ул. „Дълбокия път” № 2А в кв. „Гозница”, гр. Ловеч. Обособени са общо 49 апартамента - 3 двустайни за настаняване на хора в неравностойно положение, 36 двустайни, 5 тристайни и 5 четиристайни апартамента. Обектът е въведен в експлоатация - УВЕ № 38/19.08.2020 г.

            Редът за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на обществената услуга „Настаняване в социално жилище на представители на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и др. групи в неравностойно положение“ е определен в Глава седма от Наредбата за общинските жилища в община Ловеч, публикувана ТУК:  

Право да кандидатстват за настаняване под наем в социално общинско жилище имат следните лица от целеви групи:

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, които:

1.1. Живеят на улицата или на публични места, без подслон;

1.2. Нямат обичайно място на пребиваване;

1.3. Обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;

1.4. Обитават жилищен фонд в лошо състояние и/или с лоша  или липсваща инженерна инфраструктура (електрификация, водопровод, канализация и др.);

1.5. Обитават пренаселено жилище, при което на един член от семейството се пада по-малко от:

1.5.1. за едночленно семейство – 1 стая;

1.5.2. за двучленно и тричленно семейство – 2 стаи;

1.5.3 за четиричленно семейство – 3 стаи;

1.5.4. за петчленно и по-голямо семейство – по 1 помещение на член от семейството.

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания;

2.1. родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания;

2.2. самотни родители;

2.3. лица с увреждания или членове на семейство с дете/деца с увреждания;

         2.4. многодетни семейства

3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.

3.1. Лицата и членовете на тяхното семейство да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 /петстотин/ лв., с изключение на боновете или акциите за масова приватизация;

4. Не са се самонастанявали в общински жилища и наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за общинската собственост;

5. Срещу лицата и членовете на техните семейства не е изпълнявана процедура по чл. 65 от Закона за общинската собственост за изземване на общински имот;

6. Не обитават общинско, държавно или ведомствено жилище;

7. Нямат задължения към общинския бюджет. На условията по т. 2 трябва да отговарят и пълнолетните членове на цялото семейство.

8. Гражданите, посочили неверни данни или несъобщили в декларациите си съответните обстоятелства, носят наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.

9. Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл. 99 трябва при кандидатстване в социални жилища да декларират готовност, а след настаняването си в жилищата да се включат в социалния пакет от дейности, част от договора за наем: активно търсене на работа; обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация, ключови компетентности и др. обучителни курсове, както и по програми и проекти, финансирани със средства от Европейски  и други донори; програми за осигуряване на заетост, предложени от Община Ловеч; програми за социална интеграция; децата в училищна възраст да посещават образователна институция; лицата да имат избран личен лекар, редовно да провеждат профилактични прегледи и имунизации. Тези условия са част от задълженията на наемателите на социалните жилища, включени в договора за наем. Неспазването на тези условия е основание за прекратяване на договора.

           Договорът за наем се сключва за срок от  3  /три/ години.

 

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ОБРАЗЦИ

1. Удостоверение от Агенцията по вписванията по постоянен, настоящ адрес и  месторождение за не/прехвърлени жилищни (вилни) имоти на други лица за последната година;

2.  Удостоверение от Дирекция „Местни приходи” от общините по постоянен, настоящ адрес и по месторождение за притежаваните недвижими имоти;

3.   Удостоверение от Дирекция „Местни приходи” Община Ловеч за липса на задължения към общинския бюджет и Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавния бюджет;

4. Удостоверение от Общинска служба по земеделие или Агенция по геодезия, картография и кадастър по месторождение за притежаване на земеделски земи и гори;

5.   Документ, удостоверяващ доходите на семейството за последните 12 месеца;

6.   Документ от Бюро по труда за регистрация като безработен;

7.   Решение на НЕЛК, ТЕЛК за определяне степента на нетрудоспособност;

8.   Декларация за неполучаване на трудови и нетрудови възнаграждения;

9.   Договор за свободен наем;

10. Лична карта /за справка

КРАЕН СРОК И МЯСТОТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Заявленията-декларации се подават до 31.12.2020 год. в Център за информация и услуги на гражданите, в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/688-384

          Образци на документите могат да бъдат получени в Център за информация и услуги на гражданите, в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, партерен етаж или да бъдат изтеглен тук