Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за есе на тема: „Към звездите“ посветен на 45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов

ПРОГРАМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ,

СВЪРЗАНИ СЪС ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ЛОВЕШКИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

обявява

Общински конкурс за есе на тема:

„Към звездите“

посветен на  45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов

 

  

 I. Цел

 Конкурсът се посвещава на 45-годишнината от първия орбитален полет на български космонавт – Георги Иванов, състоял се от 10 до 12 април 1979 г. Конкурсът има за цел да разкрие историческото значение на полета за теорията и практиката на космическите полети, както и мястото и ролята на космонавтиката и космическите технологии в живота на съвременния българин. Използвайки средствата на литературата можете да изразите своите мисли и чувства, свързани с историческия полет на Георги Иванов, Космоса и космонавтиката като цяло.

II. Условия за участие

1. Право на участие в конкурса имат ученици, обхванати във всички  провеждани занимания по интереси в училищата на територията на Община Ловеч, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2024 година.

III. Изисквания

- ясно и точно формулирана теза;
- удачно подбрани аргументи;
- личностна позиция;
- оригиналност и творчески подход към темата;
- езикова и стилистична култура;
- шрифт Times New Roman 12;
- обемът да не е повече от 2 страници формат А4;
- текстът да бъде придружен със следната информация: лично и фамилно име на автора, възраст, училище, телефон за контакт.

ІV. Критерии за оценка

  • Тематична свързаност на есето
  • Логическа структура на изложението
  • Наличие на тези, подкрепени с аргументация
  • Езиков речник и умение да бъде използван
  • Правопис и пунктуация

V. Класиране и награждаване

1. Класирането ще се извърши в две възрастови групи:

- I възрастова група – от 10 до 14 години

- II възрастова група – от 15 до 19 години

2. Срок за представяне на есетата: 22.03.2024 г. Предават се в запечатан плик за Общински конкурс за есе на тема: „Към звездите“ в Община Ловеч, Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, стая № 302, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.

3. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония  по повод 45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов.

4. Класираните есета ще бъдат отличени с грамоти и награди за всяка възрастова група.

  
За контакти и допълнителна информация тел.: 068/688292, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.