Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

във връзка с подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014-2020, по Процедура чрез директно предоставяне на БФП с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

С условията и документите за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-2.056 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2  можете да се запознаете на следния електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0fd7f679-4b4c-4af1-9d4e-a343c24d9c05

Заявленията за участие следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в срок до 05.10.2020 г. – 17,00 часа, в Център за услуги и информация на гражданите при Община Ловеч.  Кандидатите следва да представят документите, в запечатан непрозрачен плик, върху който е посочен адрес за кореспонденция и лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес, както и процедурата по която се кандидатства BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

Лица за контакт:

Валерия Баръмова - началник отдел „Здравеопазване, социални, младежки дейности и спорт“ при Община Ловеч - тел: 068/ 688 389;

Десислава Йорданова - гл. експерт „Подготовка на проектни предложения“, при Община Ловеч- тел: 068/ 688 201;

Весела Кръстева – гл. юрисконсулт при Община Ловеч - тел. 068/ 688 203

 

Приложения:

1. Процедура за избор на партньор

2. Заявление за участие