Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Ръководител на Общинска горска структура

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Ръководител на Общинска горска структура

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше-магистър

2. Специалност - Лесовъдство

3. Професионален опит – не по-малко от 3 години

4. Лицето да е вписано в публичния регистър в Изпълнителната агенция по горите и да притежава удостоверение за регистрация за упражняване на лесовъдска практика

5. Лицето да не е осъждано и лишавано от свобода за престъпления от общ характер

6. Компютърна грамотност

II. Специфични изисквания: Да познава Закона за горите и нормативните документи, регламентиращи дейностите в горските територии, да има практически умения по маркиране на лесосечен фонд, да познава БДС за окачествяване на дървените материали.

III. Цел на длъжността: Опазва горските територии – собственост на Община Ловеч, маркира и сортиментира лесосечния фонд, организира и контролира сечта, извоза и транспорта на дървесината.

ІV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

5. Копие на удостоверение за регистрация за упражняване на лесовъдска практика, издадено от ИАГ.

6. Свидетелство за съдимост – оригинал.

7. Копие от свидетелство за правоуправление на МПС – категория В.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VІ. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 25.11.2016 г.