Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВА

                                                ОБЩИНА  ЛОВЕЧ 

                                     обявява конкурс за длъжността

               „ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА КУХНЯ – ЛОВЕЧ, ЖК „ЗДРАВЕЦ“

І. Изисквания за длъжността:
1. Образование – минимална степен - висше – бакалавър
2. Специалност – „Медицина“, „Медицинска сестра и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ 
3. Професионален опит – минимум 2 години
4. Компютърна грамотност – Word, Excel
5. Познаване на нормативните актове в областта на физиологичните норми за хранене на населението, здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3г., специфичните изисквания към безопасността и качеството  на храните, предлагани в детските заведения, устройството и дейността на общинското детско здравеопазване, административното и трудово право.

ІІ. Цел на длъжността: Организира и ръководи цялостната дейност на здравното заведение и го представлява пред всички държавни и обществени органи.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
І-ви етап: - Подбор по документи за допускане на кандидатите;
• провеждане на тест за допускане на кандидатите до интервю.
• обявяване на допуснатите кандидати.
         ІІ-ри етап: - Интервю с допуснатите кандидати
 
         ІV. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурса
2. Автобиография – CV
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.
5. Медицинско свидетелство.
6. Свидетелство за съдимост. /Справката се изисква по служебен път като заявление се подава от гл. експерт „Човешки ресурси“ в Община Ловеч, при приемане на документите./

          V. Място и срок за подаване на документите за конкурса:
           1. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно).
        2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 08:00-11:30 часа и 13:30-16:30 часа в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, стая № 211 и 212, в срок до 16:30 часа на 17.09.2018 година.
 
 Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на интернет страницата на Община Ловеч.