Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВА

                                               ОБЩИНА  ЛОВЕЧ 

                                     обявява конкурс за длъжността

                    ДИРЕКТОР НА  ДЕТСКА  ЯСЛА  № 3 „МЕЧО ПУХ“ – ЛОВЕЧ,
                                                                                        УЛ. „Р. КНЯГИНЯ“ 2

І. Изисквания за длъжността:
1. Образование – минимална степен - висше – бакалавър
2. Специалност – „Медицина“, „Управление здравни грижи”, „Медицински фелдшер”, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ 
3. Професионален опит – минимум 5 години
4. Компютърна грамотност – Word, Excel
5. Познаване на нормативните актове в областта на детското здравеопазване и трудовото законодателство.

ІІ. Цел на длъжността: Организира и ръководи цялостната дейност на детското заведение и го представлява пред всички държавни и обществени органи.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът ще се проведе на три етапа:
 І-ви етап: - провеждане на входящ тест и подбор по документи за допускане на кандидатите;
 ІІ-ри етап: - Внасяне на писмена разработка от допуснатите кандидати на тема: „Развитие и управление на здравните и възпитателни заведения за отглеждане на деца в ранна детска възраст”. Оценка на писмените разработки от оценяващата комисия.
 ІІІ-ти етап: - провеждане на интервю.

 ІV. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурса
2. Автобиография – CV
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.
5. Медицинско свидетелство.
6. Свидетелство за съдимост. /Справката се изисква по служебен път като заявление се подава от гл. експерт „Човешки ресурси“ в Община Ловеч, при приемане на документите./

V. Място и срок за подаване на документите за конкурса:
 1. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно).
 2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 08:00-11:30 часа и 13:30-16:30 часа в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, стая № 211 и 212, в срок до 16:30 часа на 17.09.2018 година.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на интернет страницата на Община Ловеч.