Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обява до заинтересованите лица и обществеността

Относно: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 43952.533.78 по плана на новообразуваните имоти в местност "Калето", гр. Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за застрояване с еднофамилна жилищна сграда.