Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обява до заинтересованите лица и обществеността

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. И доп.) , съгласно чл. 6., ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС.

„ПРЕМИУМ ЧИКЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, представлявано от Дилян Василев - управител, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Община Ловеч, ул. „Централна" № 47.

 

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за отглеждане на 20 000 бр. бройлери в сграда с идентификатор № 21823.148.403.5, с. Дойренци, Област Ловеч.

Предвижда се подмяна на съществуващото оборудване, като не са предвидени строително - ремонтни дейности. Сградата отговаря на необходимите условия за отглеждане на 20 000 бр., съгласно удостоверение от БАБХ.

За контакт с Възложителя: Дилян Василев, тел.: 0896-889-217

Писмено становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски" 1, email: office@riew-plewen.eu

 

 

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч