Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обява за конкурс

                 О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.18а, ал.3 от Закон за социално подпомагане и чл.37, ал.1 и ал.2 от Правилника за Прилагане на Закон за социално подпомагане

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

 

Възлагане управлението на социалната услуга в общността “Дневен център за деца и възрастни с увреждания“, гр. Ловеч, община Ловеч:

 

 

I.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1.В конкурса могат да участват:

1.1.български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица;

1.2.физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство;

1.3.В конкурса могат да участват и обединения от лица (сключили партньорско споразумение), като водещата организация следва да отговаря на условията за участие и изискванията към кандидатите. В този случай изискуемите документи се подписват от водещата организация, а от партньорът само изрично посочените.

2.Кандидатите трябва да са вписани в регистър към Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ и да притежават лиценз, издаден от Държавна агенция закрила на детето за социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“.

3.В конкурса не могат да участват кандидати, които:

 • са обявени в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност /за търговци/;
 • се намират в ликвидация /за търговци/;
 • са лишени от право да упражняват търговска дейност /за търговци/;
 • имат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • председателя и членове на УО са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, освен ако не са реабилитирани;
 • вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общностите, са обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения;

4.Всеки кандидат- управители и членове на управителни органи на кандидата, е длъжен да обяви писмено на Община Ловеч промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса, чрез Декларация за допустимост /Приложение 3/ от конкурсната документация;

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Доставчици на социални услуги, вписани в регистър на АСП за предоставяне на услугата, обект на настоящият конкурс;
 • Доставчици на социални услуги, разполагащи със собствени или наети помещения за офиси на територията на община Ловеч, обзавеждане и техническо оборудване, необходими за качествено управление на социалната услуга, предоставяна в общността “Дневен център за деца и възрастни с увреждания“, гр. Ловеч, община Ловеч;
 • Доставчици на социални услуги, разполагащи с финансови средства за извършване на необходими текущи ремонти и осигуряване на допълнително оборудване  за изпълнение на дейностите, отговарящи на стандартите и критериите предвидени в ППЗСП и НКССУД;
 • Доставчици на социални услуги, разполагащи с кадрови капацитет, с професионален опит, съотносим към социалната услуга, обект на настоящия конкурс,  за оказване на методични и контролни функции на назначения щатен персонал и качествено управление на социалната услуга, предоставяна в общността “Дневен център за деца и възрастни с увреждания“, гр. Ловеч, община Ловеч;

III.A ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА “ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ”, ГР. ЛОВЕЧ, ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Съгласно ППЗСП, Допълнителни разпоредби т. 21, "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" и "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" са форми за подкрепа на деца, младежи и пълнолетни лица с трайни увреждания, в които се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. Специалисти от персонала на дневните центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа. В случаите, когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Социалната услуга „Дневен център за деца и възрастни с увреждания“ ще се предоставя на:

 • деца и/или младежи с увреждания;
 • пълнолетни лица с увреждания.

Социалната услуга “Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания” е делегирана държавна дейност според Решение №920/02.11.2016г. на МС. Средствата за работните заплати и веществената издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за делегирани от държавата дейности. За 2017г. определеният държавен стандарт за издръжка е в размер на 6335 лв.

„Дневен център за деца и възрастни с увреждания“ – гр. Ловеч е разкрит със Заповед № 516/02.11.2004 год. на Изпълнителния директор на АСП, в сила от 01.01.2005 год. Капацитетът на услугата е 46 места. Намира се на адрес: гр. Ловеч, жк.“Здравец“. Същият е специализирано оборудван и обзаведен, в съответствие с нуждите на целевите групи. Осигурен е екип от високо квалифицирани специалисти: директор, социален работник, психолог, специален педагог, възпитатели, рехабилитатор, кинезитерапевт, логопед, медицинска сестра, трудотерапевти, помощен и административен персонал.

Броят на назначения към „Дневен център за деца и възрастни с увреждания“ – гр. Ловеч щатен персонал е определен спрямо нормативно предвидените стандарти. През 2017г. по щат са назначени 20 служители.

Изпълнителят – доставчик на социални услуги, следва да извършва управлението и организацията на дейността на „Дневен център за деца и възрастни с увреждания“ – гр. Ловеч, в съответствие с критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги, регламентирани в Правилник за прилагане на Закон за социално подпомагане и Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

Изпълнителят – доставчик на социални услуги, следва да извършва необходими текущи ремонти в помещенията на „Дневен център за деца и възрастни с увреждания“ – гр. Ловеч за своя сметка. Материалната база следва да бъде поддържана в едно с наличното и осигурено за сметка на изпълнителя допълнително оборудване, за да се осигури нормално функциониране на дейността в съответствие със стандартите и критериите предвидени в ППЗСП и НКССУД.

Работодател на персонала на социалната услуга е нейният ръководител, съгласно чл.18а, ал.2 от ЗСП, във връзка с което изпълнителят – доставчик предприема необходимите мерки за изпълнение на трудово-правните разпоредби на Република България.

IV. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИНЪТ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА:

1. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година издръжки за делегирани от държавата дейности.

2. Финансовото участие от страна на Община Ловеч се изразява в предоставянето на парични средства от общинския бюджет съобразно субсидия от републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжкa за делегираните държавни дейности по решение на Министерски съвет. Бюджетът за всяка следваща финансова година се определя в размер, определен със стандарти за издръжка на услугата „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“ – гр. Ловеч, община Ловеч  за съответната финансова година. 

3. Размерът на средствата за периода от сключване на договора до 31.12.2017г. е в съответствие с капацитета на социалните услуги. За „Дневен център за деца и възрастни с увреждания“ – гр. Ловеч, 46 места и утвърдения за годината стандарт за издръжка в размер на 6335 лева годишно за едно място Срокът на финансиране за 2017г. е от сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат до 31.12.2017 г.

4. Договорът със спечелилия конкурса кандидат ще се сключи за пет години, считано от датата на сключване на договора за възлагане на управление на социалната услуга. В случаите, когато кандидатстват съвместно партньорски организации, договорът се сключва с водещата организация, съгласно партньорското споразумение.

6. Непредвиждането на средствата в държавния бюджет за издръжка на „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“ като делегирана държавна дейност, освобождава Община Ловеч от отговорност.

7. При сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“, ще се предостави на изпълнителя – доставчик на социални услуги съответната бюджетна субсидия за издръжка, от датата на сключване на договора до края на финансовата 2017 година, при условия предвидени в договора.

V. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социалните услуги „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“, гр.Ловеч, Община Ловеч / приложение 1/;

2. Формуляр за представяне на техническо и финансово предложение / приложение 2/;

3. Договор за обединение на лица/партньорство /ако е приложимо/. В договора трябва задължително да е посочена водещата организация, с която ще се сключи договор, в случай на спечелване на конкурса, целите на партньорството, правата и отговорностите на партньорите, срокът на действие на договора;

4. Заверени копия от съдебни решения за регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

5. Удостоверение за актуално състояние, със шест месечен срок на валидност. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

6. Заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

7. Заверено копие от документ за вписване в регистъра към АСП за социални услуги;

8. Заверено копие от лиценз за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“, издадени от ДАЗД;

9. Заверено копие от удостоверение за вписване в централен регистър за ЮЛНЦ, определени за осъществяване на дейност в обществена полза;

10. Декларация за допустимост /приложение 3/, подписана от управителя, съответно от членовете на управителния орган на кандидата относно обстоятелствата, посочени в раздел I т. 3; В случай на обединение се предоставят от представляващите всеки един от участниците в него;

11. Списък с работния капацитет на кандидата  с посочена квалификация на кадрите в екипа му. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

12. Автобиография и декларация за ангажираност /приложение 4/ на лицата по т.11,  които ще бъдат ангажирани с управлението и предоставяне на социалните услуги. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

13. Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност /само за търговци по смисъла на ТЗ/;

14. Заверено копие от данъчната регистрация /когато е приложимо/;

15. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за последните две години; В случай на обединение се предоставят от всички участници в него. Когато кандидата е новоучреден прилага и/други подходящи документи, които удостоверяват финансовият и икономическият му капацитет;

16. Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на данъчни задължения пред НАП;

б/ наличие/липса на задължения пред НОИ;

17. Доказателства за репутация на кандидата - Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него. Когато кандидата е новоучреден се прилагат удостоверителни документи, че членове на организацията, притежават съотносим опит в предоставянето на социалните услуги и добра репутация;

18. Документи, доказващи наличието на собствени или наети помещения за офис на територията на град Ловеч, необходими за качествено управление на социалната услуга, предоставяна в общността - „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“ - гр. Ловеч;

VI. КРАЕН СРОК И МЯСТОТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

1.Предложенията се представят до 17.00 часа на 30.06.2017 год. в Център за информация и услуги на гражданите на Община Ловеч;

2.Кандидатът представя документите, съгласно изискванията на раздел V, в запечатан непрозрачен плик;

При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ №, датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват в информационната система на община Ловеч, за което на вносителя на предложението се издава документ;

Предложения, подадени след крайния срок, не се разглеждат от Комисията. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си;

VII. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Начинът на провеждане на конкурса ще се реализира в два етапа:

 • Конкурсът се провежда от комисия назначена от Кмета на общината, с включен представител на АСП в два етапа: по документи и събеседване върху представена „Програма за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“;
 • Максимално възможния брой точки при оценката е 100;
 • Кандидат, който не отговаря на изискванията, се отстранява от участие в конкурса;
 • Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване;
 • Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите:
 • Първи етап - Класиране на кандидатите по представените документи от комисия, назначена от възложителя; Комисията допуска за участие и оценява на първи етап само участници, които отговарят на изискванията и са представили всички необходими документи.
 • Втори етап - Одобрените кандидати ще бъдат поканени писмено за събеседване, проведено от комисия назначена от възложителя. Резултатите от събеседването се оценяват от 0 до 20т.

Събеседването ще се проведе в 14 дневен срок, считано от датата на издаване на Заповед от Кмета на Община Ловеч за определяне на комисия за оценка на постъпилите предложения. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени писмено.

VIII. НАЧИНЪТ НА ОЦЕНЯВАНЕ –КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 /МАКСИМАЛЕН СБОР – 100 ТОЧКИ/:

 • Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация – до 10 т.;
 • Оценка на предоставената от кандидата програма за развитие на социалните услуги - до 20т.;
 • Оценка на бюджета - съответствие на предложеният бюджет с планираните за изпълнение дейности - до 15 т.;
 • Кадрови капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – до 15 т.;
 • Съответствие на предоставената от кандидата програма за развитие на социалните услуги с Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016- 2020г. - до 15 т.;
 • Финансова стабилност на кандидата и притежавани собствени или наети помещения за офиси, обзавеждане и техническо оборудване – до 5 т.;
 • Резултатите от събеседването - 0 до 20 т.;

IX. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА:

 • Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса в низходящ ред, съгласно получените точки;
 • Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметът на общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат;
 • Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й;
 • Крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса е 17.07.2017 год.;
 • Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта;
 • Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите Кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги;

X. ДРУГИ:

Конкурсна документация, състояща се от:

1. Заявление за участие в конкурс за Възлагане управлението на социална услуга в „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“ - гр. Ловеч, Община Ловеч /приложение 1/;

2. Формуляр за представяне на техническо и финансово предложение- /приложение 2;

3. Декларация за допустимост на кандидата /приложение 3/;

4. Декларация за ангажираност /приложение 4/;

 

Документацията може да бъде изтеглена в електронен формуляр от архива посочен по-долу.

За повече информация: 068/ 688389 или на място: гр. Ловеч, ул. Търговска №22 сграда на Общинска администрация- Ловеч, стая 312.