Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обява за конкурс

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.18а, ал.3 от Закон за социално подпомагане и чл.37, ал.1 и ал.2 от Правилника за Прилагане на Закон за социално подпомагане

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

 

Възлагане управлението на социалните услуги “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ гр. Ловеч, община Ловеч:

 

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. В конкурса могат да участват:

1.1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица;

1.2. физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство;

1.3. В конкурса могат да участват и обединения от лица (сключили партньорско споразумение), като водещата организация следва да отговаря на условията за участие и изискванията към кандидатите. В този случай изискуемите документи се подписват от водещата организация, а от партньорът само изрично посочените.

2. Кандидатите трябва да са вписани в регистър към Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социалната услуга “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства

3. В конкурса не могат да участват кандидати, които:

 • са обявени в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност /за търговци/;
 • се намират в ликвидация /за търговци/;
 • са лишени от право да упражняват търговска дейност /за търговци/;
 • имат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • председателя и членове на УО са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, освен ако не са реабилитирани;
 • вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общностите, са обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения;

4. Всеки кандидат- управители и членове на управителни органи на кандидата, е длъжен да обяви писмено на Община Ловеч промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса, чрез Декларация за допустимост /Приложение 3/ от конкурсната документация;

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Доставчици на социални услуги, вписани в регистър на АСП за предоставяне на услугите, обект на настоящият конкурс;
 • Доставчици на социални услуги, разполагащи с финансови средства за извършване на необходими текущи ремонти и осигуряване на допълнително оборудване  за изпълнение на дейностите, отговарящи на стандартите и критериите предвидени в ЗСП и ППЗСП;
 • Доставчици на социални услуги, разполагащи с кадрови капацитет, с професионален опит, съотносим към социалните услуги, обект на настоящия конкурс,  за оказване на методични и контролни функции на назначения щатен персонал и качествено управление на социалните услуги, предоставяни в общността и от резидентен тип “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства“, гр. Ловеч, община Ловеч;

III. A ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА И ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП: “ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА” И „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“, ГР. ЛОВЕЧ, ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Съгласно ППЗСП, Допълнителни разпоредби:

 Т. 21, "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" и "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" са форми за подкрепа на деца, младежи и пълнолетни лица с трайни увреждания, в които се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. Специалисти от персонала на дневните центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа. В случаите, когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.

Т. 27, "Защитено жилище" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Социалната услуга “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ ще се предоставя на:

 • пълнолетни лица с психични разстройства.

Социалната услуга “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ е делегирана държавна дейност според Решение №667/01.11.2017г. на МС. Средствата за работните заплати и веществената издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за делегирани от държавата дейности. За 2018г. определеният държавен стандарт за издръжка е в размер на 6780 лв.

“Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ гр. Ловеч е разкрит със Заповед № РД01-753/16.07.2008 на Изпълнителния директор на АСП, в сила от 01.09.2008 год. Капацитетът на услугата е 30 места. Намира се на адрес: гр. Ловеч, ул.“Княз Батемберг“ №1. Същият е специализирано оборудван и обзаведен, в съответствие с нуждите на целевата група. Осигурен е екип от високо квалифицирани специалисти: управител, социални работници, психолог, рехабилитатор, медицинска сестра, трудотерапевти, помощен и административен персонал.

Броят на назначения към “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ гр. Ловеч щатен персонал е определен спрямо нормативно предвидените стандарти. През 2018г. по щат са назначени 11 служители.

Социалната услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ ще се предоставя на:

 • пълнолетни лица с психични разстройства.

Социалната услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ е делегирана държавна дейност според Решение №667/01.11.2017г. на МС. Средствата за работните заплати и веществената издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за делегирани от държавата дейности. За 2018г. определеният държавен стандарт за издръжка е в размер на 9000 лв.

„Защитено жилище за лица с психични разстройства“ гр. Ловеч е разкрито със Заповед № РД01-754/16.07.2008  год. на Изпълнителния директор на АСП, в сила от 01.09.2008 год. Капацитетът на услугата е 8 места. Намира се на адрес: гр. Ловеч, ул.“Княз Батемберг“ №1. Същото е специализирано оборудвано и обзаведено, в съответствие с нуждите на целевата група. Осигурен е екип от високо квалифицирани специалисти: социален работник, медицинска сестра, трудотерапевт и социален асистент. Броят на назначения към „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ гр. Ловеч щатен персонал е определен спрямо нормативно предвидените стандарти. През 2018г. по щат са назначени 4 служители.

Изпълнителят – доставчик на социалните услуги, следва да извършва управлението и организацията на дейността на “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ и  „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ гр. Ловеч, в съответствие с критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги, регламентирани в Правилник за прилагане на Закон за социално подпомагане, Методика за социалните услуги за хора с психични разстройства и Методика за предоставяне на социалната услуга „Дневен център“ и „Защитено жилище“.

Изпълнителят – доставчик на социални услуги, следва да извършва необходими текущи ремонти в помещенията на “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ гр. Ловеч за своя сметка. Материалната база следва да бъде поддържана в едно с наличното и осигурено за сметка на изпълнителя допълнително оборудване, за да се осигури нормално функциониране на дейността в съответствие със стандартите и критериите предвидени в ППЗСП.

Работодател на персонала на социалната услуга е нейният ръководител, съгласно чл.18а, ал.2 от ЗСП, във връзка с което изпълнителят – доставчик предприема необходимите мерки за изпълнение на трудово-правните разпоредби на Република България.

IV. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИНЪТ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА:

1. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година издръжки за делегирани от държавата дейности.

2. Финансовото участие от страна на Община Ловеч се изразява в предоставянето на парични средства от общинския бюджет съобразно субсидия от републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжкa за делегираните държавни дейности по решение на Министерски съвет. Бюджетът за всяка следваща финансова година се определя в размер, определен със стандарти за издръжка на услугата “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства“  за съответната финансова година. 

3. Размерът на средствата за периода от сключване на договора до 31.12.2018г. е в съответствие с капацитета на социалните услуги. За “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ гр. Ловеч, капацитет 30 места и утвърдения за годината стандарт за издръжка в размер на 6780 лева годишно за едно място.

За „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ гр. Ловеч, капацитет 8 места и утвърдения за годината стандарт за издръжка в размер на 9000 лева годишно за едно място.

 Срокът на финансиране за 2018г. е от сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат до 31.12.2018 г.

4. Договорът със спечелилия конкурса кандидат ще се сключи за пет години, считано от датата на сключване на договора за възлагане на управление на социалната услуга. В случаите, когато кандидатстват съвместно партньорски организации, договорът се сключва с водещата организация, съгласно партньорското споразумение.

6. Непредвиждането на средствата в държавния бюджет за издръжка на „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“ като делегирана държавна дейност, освобождава Община Ловеч от отговорност.

7. При сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социалните услуги “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства“, ще се предостави на изпълнителя – доставчик на социални услуги съответната бюджетна субсидия за издръжка, от датата на сключване на договора до края на финансовата 2018 година, при условия предвидени в договора.

V. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социалните услуги „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“, гр.Ловеч, Община Ловеч / приложение 1/;

2. Формуляр за представяне на техническо и финансово предложение / приложение 2/;

3. Договор за обединение на лица/партньорство /ако е приложимо/. В договора трябва задължително да е посочена водещата организация, с която ще се сключи договор, в случай на спечелване на конкурса, целите на партньорството, правата и отговорностите на партньорите, срокът на действие на договора;

4. Заверени копия от съдебни решения за регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

5. Удостоверение за актуално състояние, със шест месечен срок на валидност. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

6. Заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

7. Заверено копие от документ за вписване в регистъра към АСП за социални услуги;

8. Заверено копие от удостоверение за вписване в централен регистър за ЮЛНЦ, определени за осъществяване на дейност в обществена полза;

9. Декларация за допустимост /приложение 3/, подписана от управителя, съответно от членовете на управителния орган на кандидата относно обстоятелствата, посочени в раздел I т. 3; В случай на обединение се предоставят от представляващите всеки един от участниците в него;

10. Списък с работния капацитет на кандидата  с посочена квалификация на кадрите в екипа му. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

11. Автобиография и декларация за ангажираност /приложение 4/ на лицата по т.11,  които ще бъдат ангажирани с управлението и предоставяне на социалните услуги. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него;

12. Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност /само за търговци по смисъла на ТЗ/;

13. Заверено копие от данъчната регистрация /когато е приложимо/;

14. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за последните две години; В случай на обединение се предоставят от всички участници в него. Когато кандидата е новоучреден прилага и/други подходящи документи, които удостоверяват финансовият и икономическият му капацитет;

15. Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на данъчни задължения пред НАП;

б/ наличие/липса на задължения пред НОИ;

          16. Доказателства за репутация на кандидата - Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони. В случай на обединение се предоставят от всички участници в него. Когато в случай, че кандидата е новоучреден се прилагат удостоверителни документи, че членове на организацията, притежават съотносим опит в предоставянето на социалните услуги и добра репутация, както и документи удостоверяващи възможността за предоставяне на услугите по най-добър начин, в съответствие с критериите и стандартите за предоставяне на социалните услуги за лица с психични разстройства.

VI. КРАЕН СРОК И МЯСТОТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

1.Предложенията се представят до 17.00 часа на 11.04.2018 год. в Център за информация и услуги на гражданите на Община Ловеч;

2.Кандидатът представя документите, съгласно изискванията на раздел V, в запечатан непрозрачен плик;

При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ №, датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват в информационната система на община Ловеч, за което на вносителя на предложението се издава документ;

Предложения, подадени след крайния срок, не се разглеждат от Комисията. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си;

VII. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Начинът на провеждане на конкурса ще се реализира в два етапа:

 • Конкурсът се провежда от комисия назначена от Кмета на общината, с включен представител на АСП в два етапа: по документи и събеседване върху представена „Програма за предоставяне на социалните услуги “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства“;
 • Максимално възможния брой точки при оценката е 100;
 • Кандидат, който не отговаря на изискванията, се отстранява от участие в конкурса;
 • Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване;
 • Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите:
 • Първи етап - Класиране на кандидатите по представените документи от комисия, назначена от възложителя; Комисията допуска за участие и оценява на първи етап само участници, които отговарят на изискванията и са представили всички необходими документи.
 • Втори етап - Одобрените кандидати ще бъдат поканени писмено за събеседване, проведено от комисия назначена от възложителя. Резултатите от събеседването се оценяват от 0 до 20т.

Събеседването ще се проведе в 14 дневен срок, считано от датата на издаване на Заповед от Кмета на Община Ловеч за определяне на комисия за оценка на постъпилите предложения. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени писмено.

VIII. НАЧИНЪТ НА ОЦЕНЯВАНЕ –КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 /МАКСИМАЛЕН СБОР – 100 ТОЧКИ/:

 • Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация – до 10 т.;
 • Оценка на предоставената от кандидата програма за развитие на социалните услуги - до 20т.;
 • Оценка на бюджета - съответствие на предложеният бюджет с планираните за изпълнение дейности - до 15 т.;
 • Кадрови капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – до 15 т.;
 • Съответствие на предоставената от кандидата програма за развитие на социалните услуги с Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016- 2020г. - до 15 т.;
 • Финансова стабилност на кандидата и притежавани собствени или наети помещения за офиси, обзавеждане и техническо оборудване – до 5 т.;
 • Резултатите от събеседването - 0 до 20 т.;

IX. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА:

 • Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса в низходящ ред, съгласно получените точки;
 • Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметът на общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат;
 • Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й;
 • Крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса е 25.04.2018 год.;
 • Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта;
 • Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите Кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги;

X. ДРУГИ:

Конкурсна документация, състояща се от:

1. Заявление за участие в конкурс за Възлагане управлението на социалните услуги в “Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства“ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ гр. Ловеч, Община Ловеч /приложение 1/;

2. Формуляр за представяне на техническо и финансово предложение- /приложение 2;

3. Декларация за допустимост на кандидата /приложение 3/;

4. Декларация за ангажираност /приложение 4/;

 

Документацията може да бъде изтеглена в електронен формуляр от архивния файл, поместен под текста на обявата.

За повече информация: 068/688200 или на място: гр. Ловеч, ул. Търговска №22 сграда на Общинска администрация- Ловеч, стая 210.