Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обява за прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в град Ловеч

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020.

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“, ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.001-39 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“

 

ОБЯВА

 

за прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в град Ловеч  за  включване в проектно предложение за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административните и жилищни сгради“, Приоритетна ос 1„Устойчиво и интегрирано градско развитие“  на Оперативна програма
 „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

През 2019 година Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/  ще направи оценка на изпълнението на Инвестиционните програми на общините и общо на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на програмата. При наличие на свободен финансов ресурс, той ще бъде разпределен между общините, съгласно Методология за преразпределението му.

Във връзка с гореизложеното и актуализиране на одобрените Инвестиционни програми на общините за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.,
Община Ловеч обявява прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в град Ловеч за включване в проектно предложение за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административните и жилищни сгради“.

Съгласно указанията на УО на ОПРР 2014-2020 г., Община Ловеч следва да подаде към Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Ловеч, проектни фишове за всяка допустима сграда, за която е подадено Заявление за интерес и финансова помощ.

След преразпределението на финансов ресурс от УО на ОПРР през 2019 година, Община Ловеч ще извърши подбор на допустимите сгради, в зависимост от размера на отпуснатите финансови средства по процедурата.

 

Допустими сгради за енергийно обновяване са:

  • Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • Многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС /едропанелно жилищно строителство/; ППП/пакетно-повдигани плочи/; ЕПК /едроплощен кофраж/;  пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и документи за попълване може да намерите на сайта на Община Ловеч: Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Заявленията за интерес и финансова помощ ще се приемат в сградата на Община Ловеч, ул. Търговска № 22етаж 3 стая 344 и 346, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа до 31.10.2018 г.