Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обява за среща за обществено обсъждане

О Б Я В А

ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

„Биг чикън – Василеви“ЕООД,

град Троян, ул. „Хаджи Димитър” № 7,

 

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана

СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Животновъдна ферма за отглеждане на бройлери с капацитет 70 000 места па птици”

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:

на 09.12.2016г.от 13,00 часа, в заседателната зала на Община Ловеч;

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08,30 часа до 12,00 часа, в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“  № 22, ет. 2, стая 201, както и на интернет страницата на Община Ловеч - ТУК.

 Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/

Писмени становища могат да се предоставят в Община Ловеч, РИОСВ- Плевен, МОСВ, както и на местата, където е осигурен достъп до Докладът за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе или по време на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по обществените обсъждания от страна на Възложителя: Иван Калчев, моб. тел.: 0896/775 530 и независими експерти: инж. Надежда Мурджева, моб. тел.: 0889/417 038.