Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за търг за микропазар за селскостопанска продукция в кв. "Младост"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със заповед №З-1061/21.06.2022 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 11.07.2022 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, представляващ: обект „Покрит микропазар за селскостопанска продукция“, с площ 66 кв. м, разположен в поземлен имот с идентификатор 43952.511.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, за който е отреден у.п.и. I в кв. 14 по плана на гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, с предназначение „за жилищен комплекс, магазини и гаражи“, находящ се в гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, актуван с АЧОС №50113/28.01.1997 г., за извършване на търговска дейност със селскостопанска продукция – плодове, зеленчуци и други.

Начална тръжна месечна наемна цена: 275,00 (двеста седемдесет и пет) лева без ДДС.

Депозит за участие: 200,00 (двеста) лева.

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.                                                                                                                                       

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 08.07.2022 г. в касата, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на Община Ловеч.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 13.07.2022 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 12.07.2022 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 331 в сградата на Община Ловеч.