Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед №1379/18.08.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на  Решение №220/28.07.2016 г. на Общински съвет-Ловеч, ще се проведе на 08.09.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ:  Ресторант „Ерфурт” – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.71.2.7, находящ се в сграда №2, етаж 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.514.71 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №28, ет. 1, обект 7, с брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, със застроена площ от 596 кв. м., находящ се на първи етаж в 4 /четири/ етажна, масивна сграда, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж. Обектът съдържа следните прилежащи части: фоайе, тоалетни, зали за консумация, бюфет, кухня, складови, обслужващи и сервизни помещения.  Граници на имота: Ниво1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.514.71.2.5, под обекта: няма,  над обекта: няма, Ниво 2 – съседни самостоятелни обекти в сградата:  на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 43952.514.71.2.2, съгласно АЧОС №54316/22.04.2015 г. и скица №15-341799/14.07.2016 г. на СГКК-гр. Ловеч.

Начална тръжна цена 554 800,00 /петстотин петдесет и четири хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 83 220,00 /осемдесет и три хиляди двеста и двадесет/ лева.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация 720,00 лева с включен ДДС.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 07.09.2016 г. в касата на Община Ловеч.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 13.09.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 12.09.2016 г. в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от ‚Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч или на тел. 068/688 226, 688 264.