Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

 

На основание §4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че със Заповед № 857/18.06.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешен за изработване:

Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 75112.46.295 и 75112.46.376 по кадастралната карта на с. Умаревци, общ. Ловеч, у.п.и. I-295, кв. 31 по плана на с. Умаревци, общ. Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на община Ловеч