Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че със Заповед № 1009/17.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешен за изработване:
Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на у.п.и. IV от кв. 112 по плана на с. Александрово, общ. Ловеч.
В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.
Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА
Кмет на община Ловеч