Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч разгласява с настоящото обявление, че със Заповед № 1108/06.08.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешено на Община Ловеч:
Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Уличен канал по ул. „В. Джабарски“ от ОТ 373 до ОТ 210 по плана на кв. Гозница“ със следните части:
1. Проект за изработване на ПУП-План схема на елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизирана територия за обект „Уличен канал по ул. „В. Джабарски“ от ОТ 373 до ОТ 210 по плана на кв. Гозница“ за градска улична канализационна мрежа по ул. „Васил Джабарски“ в кв. „Гозница“ гр. Ловеч, имот с идентификатор 43952.508.9611, публична общинска собственост със съответни канализационни отклонения към всеки един имот по улицата от Ревизионна шахта(РШ), находяща се срещу имот с идентификатор 43952.508.9262, в обхвата на улицата от О.Т. 373, през О.Т. 436, О.Т. 437 към О.Т.210.
2. Технически инвестиционен проект за обект „Уличен канал по ул. „В. Джабарски“ от ОТ 373 до ОТ 210 по плана на кв. Гозница“.

ДАНИЕЛ КОЛЕВ
За Кмет на Община Ловеч,
съгласно Заповед №1110/06.08.2018 г.
на кмета на Община Ловеч