Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч разгласява с настоящото обявление, че със Заповед № 1107/06.08.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешено на Община Ловеч:
Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Уличен канал в ПИ 43952.509.9622 по КК на гр. Ловеч, у.п.и. II, кв. 27 по плана на кв. Гозница“ със следните части:
1. Проект за изработване на ПУП-План схема на елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизирана територия за обект „Уличен канал в ПИ 43952.509.9622 по КК на гр. Ловеч, у.п.и. II, кв. 27 по плана на кв. Гозница“ със съответните сградни канализационни отклонения към всеки един имот.
2. Технически инвестиционен проект за обект „Уличен канал в ПИ 43952.509.9622 по КК на гр. Ловеч, у.п.и. II, кв. 27 по плана на кв. Гозница“.

ДАНИЕЛ КОЛЕВ
За Кмет на Община Ловеч,
съгласно Заповед №1110/06.08.2018 г.
на кмета на Община Ловеч