Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч разгласява с настоящото обявление, че със Заповед № 1106/06.08.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешено на Община Ловеч:
Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Уличен канал по ул. „Могилата“ до РШ в кв. „Здравец“  със следните части:
1. Проект за изработване на ПУП-План схема на елементи на техническата инфраструктура в границите на урбанизирана територия за обект „Уличен канал по ул. „Могилата“ до РШ в кв. „Здравец“ по плана на СИЗ, гр. Ловеч“ със съответните сградни канализационни отклонения към всеки един имот, като трасето да бъде проектирано по по улицата от ОТ 1051 до ОТ 1053, от ОТ 1059 през ОТ 1056 до ОТ 1053 и от ОТ 1043, през ОТ 1044, ОТ 1045, ОТ 1046, ОТ 1047, ОТ 1048, ОТ 1049, ОТ 1332, ОТ 1336, ОТ 1339, ОТ 1340, ОТ 1341, ОТ 1342, ОТ 1343 до съществуваща РШ на уличен бетонов канал Ф 300мм., находящ се в ж.к. „Здравец“, гр. Ловеч.
2. Технически инвестиционен проект за обект „Уличен канал по ул. „Могилата“ до РШ в кв. „Здравец“ по плана на СИЗ, гр. Ловеч“.

ДАНИЕЛ КОЛЕВ
За Кмет на Община Ловеч,
съгласно Заповед №1110/06.08.2018 г.
на кмета на Община Ловеч