Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ  ПАЗАРИ  ЛОВЕЧ  ЕАД

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Със Заповед № 12 /  19 .08. 2016г. на  Изпълнителния директор на Общински пазари Ловеч ЕАД, утвърдена от Кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 07.09.2016 г. от 15.00 часа  в заседателната зала в административната сграда  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на:

            1. Павилион с площ от  15 кв.метра, находящ се  на ул. Търговска /до Сити центъра/ ,  кв.192, УПИ  6   ПС 9  по плана на гр. Ловеч за търговска дейност без хранителни стоки.

            -  начална месечна наемна цена   -  240.00 лв. с ДДС.

           -  депозитна вноска за участие – 500.00 /петстотин/ лв.                                                     

           Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.     

           Цената на тръжната документация е 25.00 /двадесет и пет/лв.без включен ДДС.

           Краен срок за закупуване на тръжните документи, внасяне на депозита за участие и подаване на тръжните документи е до 15.00 часа на  02 септември 2016г. в деловодството на дружеството.

           При явяване на публичния търга само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати,  повторен публичен търг ще се проведе на  09 септември 2016 г. от 15.00 часа в заседателната зала на административната сграда на дружеството при същите условия, като за повторния търг е достатъчно наличието само на един кандидат. Крайният срок за закупуване на тръжната документация , внасяне на депозита за участие и подаване на документите за участие е до 15.00 часа на  08 септември 2016 г.

            Допълнителна информация и справки на телефони  068 50 0085 или в счетоводството на дружеството, намиращо се на ул. Търговска № 70.