Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №797/26.07.2018 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:
Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.171.3, местност „Под село“, землище на гр. Ловеч.
 
ДАНИЕЛ КОЛЕВ
За Кмет на Община Ловеч,
съгласно Заповед №1110/06.08.2018 г.
на кмета на Община Ловеч