Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ


                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


На основание Заповед № 1164/15.08.2018 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение №793/26.07.2018 г. на Общински съвет - Ловеч, на 04.09.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.504.528 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, oбщина Ловеч, одобрени със заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр. София, последно изменение със заповед № 18-4953-15.04.2014 г. на Началника на СГКК гр. Ловеч, с площ 672,00 /шестстотин седемдесет и два/ кв.м., адрес на поземления имот: гр. Ловеч, община Ловеч, ул. „Княз Имеретински“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: „за търговски обект, комплекс“, УПИ VII в кв.314 по ПУП-ПРЗ  на гр. Ловеч, ЖК „Червен бряг“, одобрен със Заповед № 765/29.10.1995 г., при съседи: поземлени имоти с идентификатори 43952.504.118, 43952.504.527, 43952.504.530, съгласно АЧОС №5 4249/28.05.2014 г. и акт № 55165/19.06.2018 г. за поправка на АЧОС № 54249/28.05.2014 г., и скица № 15-455224/05.07.2018 г. на СГКК-гр. Ловеч.
 Началната тръжна цена е 87 770,00 / осемдесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет/ лева без включен ДДС.
             Депозитна вноска за участие в размер на 8 777,00 /осем хиляди седемстотин седемдесет и седем/ лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.
             За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.
                    Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.
             Право на участие имат юридически и физически лица.       
             Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 03.09.2018 г.
            В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 10.09.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.
            Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 07.09.2018 г.
               Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.
                    Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.
                    За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.