Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, въз основа на влязъл в сила План на новообразуваните имоти за местност „Синан тепе"-юг, землище на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, одобрен със Заповед №521/27.10.2010 г. на Областния управител на Област Ловеч, Решение №174/12.12.1994 г. на Общинска служба по земеделие-гр.Ловеч за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Илиев Згалевски, скица № 4/02.08.2018г. издадена от Община Ловеч и постъпило искане с вх. № 9400-1356/30.07.2018г. от Илия Георгиев Згалевски,  

                                                              НАРЕЖДАМ:

Възстановявам правото на собственост на наследниците на Георги Илиев Згалевски, съгласно удостоверение за наследници с изх. № 1521/06.06.2018г., издадено от Община Ловеч, върху новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43952.558.1364, в местността „Синан тепе"-юг, землище на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952 с площ 859 (осемстотин петдесет и девет) кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – параграф 4, категория на земята – VI /шеста/, при съседи / граници на имота:

  1. Имот № 43952.558.1365 – Параграф 4 – насл. на Данчо Данов Колев
  2. Имот № 43952.558.632   – Параграф 4 – Атанаска Христова Петрова и др.
  3. Имот № 43952.558.630   – Параграф 4 – Райна Христова Бояджиева
  4. Имот № 43952.558.637   – Параграф 4 – Стефан Георгиев Димитров
  5. Имот № 43952.558.638   – Параграф 4 – Стефан Георгиев Димитров
  6. Имот № 43952.558.639   – Параграф 4 – Община Ловеч
  7. Землищна граница

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на ГПК, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд - гр. Ловеч, по местонахождение на имота, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

ЗА КМЕТ

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч

/съгласно Заповед № 1110/06.08.2018 г. на кмета на Община Ловеч/