Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

Областен екип по приемна грижа-Ловеч с обхват община Ловеч

обявява прием на кандидати за професионално приемно семейство

 по проект „Приеми ме 2015“

 

В Община Ловеч се обявява прием на документи на кандидати за професионално приемно семейство по Проектът "Приеми ме 2015". Съгласно План за развитие на социалната услуга „Приемна грижа“ за Община Ловеч в периода 2017/2018 г., се явява необходимост за прием на документи на 1 бр. кандидати за приемен родител или приемно семейство с профил за дете от 0 год. /ниво родилен дом/ до 14-годишна възраст, без значение на пол и етнически произход, здрави, с възможност за грижа на деца с родствена връзка. 

Професионалният родител/семейство трябва да притежава следните качества:

 • Да има достатъчно пространство в дома си и време да общува с настаненото дете;
 • Да е клинично здрав;
 • Да не е осъждан;
 • Да не е лишаван от родителски права;
 • Да няма проблем с алкохол и наркотици;
 • Да е отговорен;

Кандидатите за професионален приемен родител/ семейство  сключват Договор за предоставяне на обучение и провеждане на оценка, като  преминават базово обучение и допълнителна квалификация за професионална приемна грижа.

Професионалните приемни родители, след настаняване на дете получават финансово възнаграждение:

 • за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата ;
 • за отглеждане на две деца - 160 % от минималната работна заплата ;
 • за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

се осигурява ,  които освен средствата за отглеждане на настаненото дете,

Осигурява се и месечен бюджет за издръжка на децата, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта, се определят спрямо гарантирания минимален доход (ГМД):

 • за дете от 0 до 3 г. – 4 x ГМД;
 • за дете от 3 до 14 г. – 3 x ГМД;
 • за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 4 x ГМД;
 • за дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2 ГМД.

 

Проект „Приеми ме 2015“ има за цел да създава и реализира устойчив модел за развитие на грижа за деца в семейна среда. „Приемната грижа“ е форма на алтернативна грижа, която дава възможност на много деца в риск да бъдат отглеждани и възпитавани в семейство. Оглеждането на дете в приемно семейство за определен период от време гарантира основното му право да расте и да се развива пълноценно, като му се предоставя сигурна и безопасна семейна среда, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие. Приемният родител има задължението и ангажиментите да осигури на настаненото в дома му дете сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда, добри грижи и внимание, които да благоприятстват за неговото правилно развитие и личностно формиране.

 

За повече информация и контакти, можете да се свържете с Областен екип по приемна грижа-Ловеч на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ 3, ет.3, ст.310

Служебен телефон: 068/ 604 378 и моб. тел: 0879 667 505