Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание Заповед № 1434/02.09.2016 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 219/28.07.2016 г. на Общински съвет Ловеч, ще се проведе на 27.09.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.71.4.5, находящ се в сграда №4, етаж 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.514.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч,  ул.“Търговска“ № 28-В, ет.1, обект 5, брой нива на обекта 1, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; със застроена площ от 50  кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж. Граници на имота са: съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 43952.514.71.4.1; под обекта: няма, над обекта: 43952.514.71.4.3, съгласно АЧОС №54317/22.04.2015 г. и скица №15-341802/14.07.2016 г. на СГКК-гр. Ловеч.

Начална тръжна цена 72 800,00 /седемдесет и две хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 10 920 /десет хиляди деветстотин и двадесет/ лева.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация 360,00 лева с включен ДДС.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16.00 часа на 26.09.2016 г. в касата на Община Ловеч.

В случай, че не се явят кандидати, насрочвам повторен търг на 30.09.2016 г. от 10,00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16.00 часа на 29.09.2016 г. в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.