Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.39, ал.2 от НАРЕДБА № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Ловеч  съобщава  на  заинтересованите  лица,  че е изработен  „Проект за  на санитарно-охранителна зона на обект: Водоснабдяване на с. Брестово, общ. Ловеч от каптиран извор „Селището“, землище на с. Брестово, общ. Ловеч“.

В  едномесечен  срок от датата на публичното обявяване на основание чл.39, ал.3 от  Наредба № 3, заинтересованите лица могат да направят писмени становища и възражения  до  Басейнова дирекция чрез Кмета  на  Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете  в  сградата  на  Община  Ловеч  -  стая 213.

 

 

За Кмет:

Съгласно Заповед № З-180/08.02.2019 г.

на Кмета на Община Ловеч

ДАНИЕЛ КОЛЕВ – Заместник-кмет  на Община Ловеч